Usługi, Kancelaria notarialna Agnieszka Wąsiewicz-Szczepańska, Notariusz Poznań

Kancelaria Notarialna

Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań

tel.: (61) 851 04 40, (61) 851 05 42
tel. / fax  (61) 852 51 73
tel. kom. Kancelaria: 662 254 838
tel. kom. Notariusz: 660 725 992

wasiewicz.rejent@poznan.home.pl


Kancelaria czynna jest:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach:
od 9:00 do 16:00.

w środy w godzinach:
od 11:00 do 18.00.

Inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania

Usługi

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały dla Klienta i przejrzysty, a notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem oraz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • dokonywanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • spisywanie protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych i inne,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy,  papierów wartościowych oraz danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej ,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
 • bezpłatne informacje w zakresie dokonywanych czynności,
 • dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności